Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van: VRF B.V. bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 28059940 hierna aangeduid als “VRF”, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, op 01-02-2015

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Van Rossum Facilities B.V.., hierna ook te noemen: “VRF”, alsmede op alle overeenkomsten tussen VRF en de wederpartij (als hierna omschreven), op grond waarvan VRF aan de wederpartij een of meer producten levert en/of verhuurt en/of een of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht.

1.2. Onder de diensten en werkzaamheden als bedoeld in lid 1 worden onder meer begrepen het verlenen van rigging-, computer,- kantoor,- audio-, video- en belichtingsfaciliteiten ten behoeve van radio-, televisie- en theaterproducties, alsmede concerten, congressen, productpresentaties en (bedrijfs)evenementen, een en ander in de ruimste zin des woords, hierna te noemen: “producties”, alsmede het bieden van ondersteuning bij de organisatie van producties waaronder het ontwikkelen van een totaal concept, het ontwikkelen van een creatief concept, het voorbereiden van een gehele productie, het verzorgen van de technische productie, het regisseren van de productie en het projectmanagement van de productie.

1.3. De wederpartij als vermeld in lid 1 van dit artikel is de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met VRF een overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten terzake het geven van een opdracht aan VRF tot het leveren en/of verhuren van een of meer producten en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, als gedeeltelijk omschreven in lid 2 van dit artikel.

1.4. Onder “zaken” wordt in deze voorwaarden verstaan: hard- en/of software en voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van VRF.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes 
2.1. De offerte is gebaseerd op informatie die VRF door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat ervoor in, dat zij daarbij voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan VRF heeft verstrekt.

2.2. Alle aanbiedingen en offertes van VRF hebben een geldigheidsduur van 14 werkdagen, gerekend vanaf de datum van de aanbieding c.q. offerte, tenzij schriftelijk een andere geldigheidsduur is overeengekomen. Deze geldigheidsduur laat onverlet het recht van VRF om de offerte tijdens deze geldigheidsduur te wijzigen of in te trekken vanwege omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, waaronder prijsstijgingen dan wel het niet beschikbaar zijn van door VRF voor de uitvoering van de opdracht benodigde arbeidsuren en materialen, stijgingen van de aan de wederpartij doorberekende belastingen en andere rechten. De overeenkomst komt eerst tot stand indien de opdracht schriftelijk door de wederpartij is aanvaard, tenzij door VRF reeds uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

2.3. Indien geen overeenkomst tot stand komt naar aanleiding van een offerte die door VRF ten behoeve van de wederpartij is vervaardigd, is de wederpartij gehouden aan VRF hiervoor een vergoeding te betalen voor de daaraan door VRF bestede uren voor zover die uitgaan boven vier uren, op basis van een uurtarief van € 75,= excl BTW. VRF zal vooraf aan de wederpartij opgeven hoeveel uren zij verwacht te besteden aan het maken van de desbetreffende offerte.

2.4. Alle eventuele vóór de aanvaarding van de opdracht door de wederpartij tussen partijen gemaakte afspraken en/of door VRF gedane toezeggingen vervallen, mits deze niet bij de aanvaarding van de opdracht wederom zijn overeengekomen.

2.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in aanbiedingen van VRF geen montage of installatie begrepen.

2.6. Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk door VRF wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.

2.7. In aanbiedingen gaat VRF er van uit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de gebruikelijke wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan VRF te worden opgegeven. VRF zal dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door VRF rekening is gehouden.

2.8. VRF behoudt zich het recht voor opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1. Een overeenkomst met VRF komt eerst tot stand indien een offerte onder geldigheidsduur door de wederpartij is aanvaard dan wel indien VRF reeds uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst. De inhoud van de offerte en de inhoud van de bevestiging door de wederpartij als bedoeld in artikel 2.2 worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien opgesteld voor of bij het sluiten van de overeenkomst en indien door beide partijen akkoord bevonden, maakt de inhoud van het projectvoorstel en/of de projectbeschrijving tevens deel uit van de overeenkomst.

3.2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van VRF gedaan, binden VRF slechts indien deze door VRF schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Indien een overeenkomst betrekking heeft op te verrichten diensten en/of te leveren of te verhuren zaken dan wel het ter beschikking stellen van (technisch) personeel voor een reeks van producties, wordt geacht per productie een productieovereenkomst met betrekking tot de voor die productie overeengekomen diensten te zijn gesloten.

3.4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van VRF – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5. VRF is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, op ieder door haar gewenst moment, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een afdoende zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van VRF geeft VRF het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van VRF op schadevergoeding.

3.6. VRF is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, op ieder door haar gewenst moment, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot te vragen ter hoogte van de reeds door haar gemaakte kosten danwel ter hoogte van 75% de overeengekomen c.q. begrote prijs van de overeengekomen geleverde en/of nog te leveren producten en verrichte en/of nog te verrichten diensten.

Artikel 4. Annulering
4.1. Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt voor het begin van uitvoering van het verlenen van diensten en/of de levering van zaken, in welk geval annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van een percentage van de overeengekomen prijs, afhankelijk van de periode voorafgaand aan het begin van de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden dan wel voorafgaand aan het moment waarop de leveranties van zaken door VRF plaats zullen vinden, volgens de navolgende staffel: Langer dan 12 weken : 10 %; Van 12 tot 8 weken : 40 %; Van 8 tot 4 weken : 80 %; Korter dan 4 weken : 100 %.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst
5.1. Indien de wederpartij na het sluiten van de overeenkomst structurele wijzigingen c.q. toevoegingen in de overeenkomst wenst aan te brengen, daaronder begrepen het verrichten van meer diensten dan overeengekomen en het verrichten van diensten over een langere periode dan overeengekomen, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten vooraf schriftelijk aan de wederpartij door VRF kenbaar worden gemaakt. Na goedkeuring door de wederpartij van voormelde extra kosten zal de overeenkomst overeenkomstig de wensen van de wederpartij worden gewijzigd en zal er vóór aanvang van de gewijzigde dan wel extra overeengekomen werkzaamheden en/of vóór aanvang van de gewijzigde dan wel additionele levering van de betreffende producten een gewijzigde overeenkomst door de wederpartij worden getekend. De additionele diensten en/of producten zullen in rekening worden gebracht en dienen te worden betaald overeenkomstig het in artikel 24 bepaalde.

5.2. In afwijking van lid 1 van dit artikel zijn structurele wijzigingen in de overeenkomst niet mogelijk twee weken voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden dan wel de levering van de overeengekomen producten.

Artikel 6. Prijzen
6.1. Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. VRF is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen voor zover prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren in de overeenkomst een verhoging ondergaan.

6.2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van VRF gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en overige kosten, welke kosten zijn gebaseerd op levering ‘af bedrijf VRF’. De door VRF geoffreerde c.q. overeengekomen prijzen zijn voorts exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen en overige van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekeringen. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in Euro’s. Indien vermeld in andere valuta, komen eventueel in het tijdvak tussen offerte en betaling door de wederpartij optredende koerswijzigingen ten opzichte van de Euro, die een verhoging van de prijs in de betreffende buitenlandse valuta tot gevolg hebben, voor rekening van de wederpartij.

6.3. VRF is bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren en de aldus berekende hogere arbeidskosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

6.4. Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum der aanbieding en die der levering van de overeengekomen producten dan wel die der aanvang van de overeengekomen werkzaamheden dan wel die der feitelijke ter beschikkingstelling van het verhuurde, zal de orderprijs c.q. verhuurprijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door VRF dienovereenkomstig worden verhoogd.

6.5. Alle in de prijsopgave genoemde tarieven zijn stelposten. Hieruit vloeit in elk geval het volgende voort. VRF is, in geval zij zich verbonden heeft tot het verrichten van werkzaamheden, bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere door VRF te verrichten werkzaamheden dan VRF redelijkerwijs kon voorzien of indien het meerdere of zwaardere werkzaamheden betreft dan tussen partijen is overeengekomen, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Het vorenstaande geldt eveneens indien het kosten betreft die verband houden met het feit dat het, in verband met de uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijk was om op andere dan gebruikelijke uren te werken of met het feit dat meer uren gewerkt moesten worden in verband met vertraging van het project waarvoor de diensten van VRF zijn ingezet, een en ander voor zover dit niet aan VRF te wijten is.

Artikel 7. (Op)levertijd en (op)levering
7.1. Onder (op)levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken voor de wederpartij ter beschikking moeten zijn of, indien overeengekomen is dat bepaalde diensten geleverd dienen te worden verleend en/of werkzaamheden dienen te worden verricht, de termijn waarbinnen deze diensten en/of werkzaamheden moeten zijn verleend c.q. verricht.

7.2. De opgave van (op)levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. Het overeengekomen (op)levertijdstip wordt verlengd met een dag voor iedere dag dat niet alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens dan wel door de wederpartij aan VRF ter beschikking te stellen apparatuur in bezit zijn van VRF zijn dan wel de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht diende te geschieden, niet is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot als bedoeld in artikel 3.6 niet is verstrekt. Het vorenstaande laat onverlet dat het niet ter beschikking zijn van de benodigde gegevens en/of apparatuur, een grotere vertraging tot gevolg kan hebben dan overeenstemt met het aantal dagen van het verstoken zijn van deze gegevens en/of apparatuur. Ook voor deze grotere vertraging is de wederpartij ten volle aansprakelijk. VRF zal trachten de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

7.4. VRF is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.

7.5. Overschrijding van de opgegeven levertijd, voor zover redelijk in het licht van de overeenkomst en de omstandigheden die door toedoen van de wederpartij zijn ontstaan, verplicht VRF niet tot enige vergoeding, en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. de afname te weigeren.

7.6. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van zaken “af bedrijf/magazijn” van VRF.

7.7. Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. VRF is gerechtigd deelleveranties afzonderlijk te factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van deze voorwaarden.

7.8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgehaald, zullen deze door VRF worden opgeslagen, een en ander voor rekening en risico van de wederpartij. In geval van opslag van meer dan 30 dagen als gevolg van het niet op de overeengekomen datum afnemen der zaken, zullen door VRF opslagkosten worden berekend welke overeenstemmen met c.q. gelijk zijn aan de prijzen die door professionele opslagbedrijven daarvoor worden berekend.

7.9. Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde zaken in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de overeenkomst terzake de levering c.q. verhuur daarvan geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel betaling geheel of gedeeltelijke betaling op te schorten, dan wel schadevergoeding te vorderen.

7.10. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden aan VRF kenbaar te worden gemaakt.

7.11 Indien uitvoering op verzoek van de wederpartij binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de eventuele daaraan verbonden extra kosten, zoals kosten van opslag en onderhoud, voor rekening van de wederpartij. VRF zal een specificatie van die kosten aan de wederpartij doen toekomen.

Artikel 8. Verhuur
8.1. Huurovereenkomsten tussen VRF als verhuurder en de wederpartij als huurder worden mede geregeerd door deze algemene voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders bepaalt.

8.2. Waar in deze algemene voorwaarden, wordt gesproken over “wederpartij” moet in het voorkomende geval mede worden verstaan “huurder”.

8.3. Onder “huurder” wordt in dit artikel verstaan: een (rechts)persoon die apparatuur van verhuurder huurt of anderszins van verhuurder ter beschikking krijgt. De huurder is op gelijke wijze als de in de overige artikelen genoemde wederpartij onderworpen aan alle van toepassing zijnde artikelen van de algemene voorwaarden voor levering van zaken en diensten. Onder apparatuur wordt in dit artikel verstaan: alle (elektrische) apparaten op het gebied van rigging-, audio-, video- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en eventueel overige zaken, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen en dergelijke, die verhuurder voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, met inbegrip van de apparatuur als hiervoor omschreven, die verhuurder eerst zelf bij derden heeft betrokken.

8.4. De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. De huurder zal de apparatuur behandelen als een goed huisvader en zal zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. Huurder zal te allen tijde aan een door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de apparatuur te inspecteren.

8.5. De huurder dient te beschikken over de juiste vergunningen indien dergelijke vergunningen voor het gebruik van de gehuurde apparaten noodzakelijk is. Mocht blijken dat de huurder niet over de juiste vergunningen beschikt welke noodzakelijk blijken te zijn voor het gebruik van de gehuurde apparatuur, dan is de verhuurder dienaangaande op geen enkele wijze aansprakelijk.

8.6. De huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de apparatuur, hiervan terstond melding maken aan de verhuurder met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaats gevonden, c.q. de vernielingsschade is aangericht, en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan de verhuurder verstrekken.

8.7. De huurder zal geen gegevens betreffende door de verhuurder gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.

8.8. De huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen.

8.9. De apparatuur wordt verhuurd voor de periode van ten minste 1 (één) dag. De huurperiode vangt aan op de dag dat de apparatuur het magazijn van de verhuurder verlaat en door huurder in ontvangst wordt genomen en eindigt op de dag dat de apparatuur door de huurder aan verhuurder wordt geretourneerd op de overeengekomen plaats, zijnde het magazijn waar huurder de apparatuur heeft afgehaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.10. De apparatuur wordt vervoerd op rekening en voor risico van de huurder in door de verhuurder verstrekte verpakking.

8.11. De apparatuur wordt geacht in goede staat aan de huurder te zijn uitgeleverd. De huurder dient zich er ten tijde van de uitlevering te vergewissen dat zulks het geval is. Eventuele klachten dienen bij die gelegenheid door hem direct aan verhuurder worden gemeld, zodat verhuurder voor uitlevering in goede staat zal kunnen zorgdragen. De huurder dient de apparatuur in dezelfde goede staat als die waarin de apparatuur verkeerde, aan de verhuurder aan het einde van de huurperiode terug te geven. In geval teruggave van de apparatuur door verlies of diefstal niet mogelijk is, is huurder daarvoor aansprakelijk en is hij gehouden de daardoor voor verhuurder ontstane schade aan verhuurder te vergoeden. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade die aan de apparatuur tijdens de huurperiode is ontstaan, ongeacht of het ontstaan van deze schade aan hem is toe te rekenen. De huurder wordt bekend verondersteld met de werking van de apparatuur en dat de door de huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur gehuurd wordt. Verhuurder is eveneens niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvakkundig gebruik van het gehuurde. De huurder dient bij schade de reparatiekosten inclusief transport van en naar de reparateur te voldoen. Is reparatie niet mogelijk, dan is de huurder per direct en zonder nadere ingebrekestelling de nieuwwaarde van het gehuurde verschuldigd.

8.12. De verhuurder heeft de verhuurde apparatuur niet verzekerd, de huurder is verplicht om de gehuurde apparatuur te verzekeren op basis van de nieuwwaarde. Deze verzekeringsplicht van de huurder geldt ook bij schade als gevolg van beschadiging aan en/of verlies van en/of diefstal van de apparatuur die verhuurder bij derden heeft betrokken en aan huurder beschikbaar heeft gesteld.

Artikel 9. Reclames
9.1. VRF draagt er zorg voor dat de door haar te verlenen diensten nauwgezet worden uitgevoerd en dat de door haar te leveren zaken van deugdelijke kwaliteit zijn. Alle goederen zoals benodigdheden, materialen en apparatuur die door VRF al dan niet via derden worden gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke kwaliteitsnormen en zijn allen voorzien van een keurmerk. Voorts wordt de apparatuur jaarlijks door een bevoegde instantie gecontroleerd.

9.2. Reclames met betrekking tot door VRF geleverde zaken en door VRF verrichte diensten worden door VRF slechts in behandeling genomen indien, bij zichtbare gebreken, de gebreken direct nadat de overeengekomen werkzaamheden zijn verricht c.q. nadat de zaken aan de wederpartij zijn geleverd, aan VRF schriftelijk zijn doorgegeven. Terzake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk gereclameerd te worden terstond nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

9.3. Betreffende ter beschikking gesteld personeel geldt het volgende. Indien de dienstverlening betreft het ter beschikking stellen van technisch personeel, draagt VRF er zorg voor dat het ter beschikking gestelde en met de bediening van de apparatuur belaste personeel in staat is de uitvoering van de te verrichten taak te verzorgen. Ten aanzien van de door VRF ter beschikking te stellen personeelsleden geldt, dat VRF bij zijn keuze zo veel mogelijk rekening zal houden met de door de wederpartij aan VRF verstrekte informatie omtrent de uit te voeren werkzaamheden, alsmede met de haar bekende hoedanigheden en ervaring van de in aanmerking komende personeelsleden. De keuze terzake het ter beschikking te stellen personeel is geheel aan VRF. De verbintenis tot het beschikbaar stellen van geschikt personeel is een inspanningsverbintenis. Voldoet een beschikbaar gesteld personeelslid van VRF volgens de wederpartij redelijkerwijs niet aan de aan deze te stellen eisen, dan zal de wederpartij binnen vier uur nadat van die ongeschiktheid is gebleken, VRF daarover met opgave van de bezwaren inlichten. VRF zal in dat geval zo mogelijk – bij beschikbaarheid van andere personeelsleden – het betreffende personeelslid vervangen. De daardoor veroorzaakte extra reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de wederpartij, ongeacht de mate van ongeschiktheid van het te vervangen personeelslid.

9.4. Met betrekking tot goederen die VRF van derden betrekt en rechtstreeks worden ingezet, dat wil zeggen zonder dat VRF met betrekking tot die goederen werkzaamheden heeft verricht, verleent VRF slechts die garanties welke zij van die derden heeft bedongen, geheel volgens diezelfde voorwaarden.

9.5. De aansprakelijkheid van VRF gaat in dit verband niet verder dan het bedrag waarvoor de levering van diensten en goederen waartegen wordt gereclameerd volgens de boeken van VRF is aangenomen.

Artikel 10. Reparaties en onderhoud
10.1. Het onder lid 1 t/m lid 11 van dit artikel bepaalde heeft betrekking op zaken die door de wederpartij aan VRF ter reparatie en/of onderhoud zijn aangeboden. Deze bepalingen zien derhalve niet op reparaties van door VRF aan de wederpartij geleverde zaken die gebreken vertonen en waaraan zij reparaties uit hoofde van aansprakelijkheid daarvoor jegens de wederpartij verricht.

10.2. Indien de wederpartij tevoren een schatting van de kosten van de uit te voeren reparatie wenst, zal VRF deze naar beste inzicht verstrekken, echter zonder enige verplichting harerzijds om de reparatie voor het geschatte bedrag uit te voeren. VRF zal nimmer een reparatie uitvoeren tegen overeengekomen vaste prijs.

10.3. Indien, nadat de reparatieopdracht is verstrekt, de feitelijke kosten de geschatte kosten excessief dreigen te overschrijden of wanneer de vermoedelijke kosten niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het goed, zal VRF, alvorens de reparatie (verder) uit te voeren, overleg plegen met de wederpartij. Indien dit overleg niet binnen een redelijke termijn, om welke reden dan ook, heeft kunnen plaatsvinden, zal VRF de reparatie niet (verder) uitvoeren, zonder dat zij daardoor gehouden is enigerlei schadevergoeding aan de wederpartij te betalen.

10.4. De wederpartij is verplicht om de kosten van de reparatiewerkzaamheden door middel van contante betaling aan VRF te voldoen. De betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de zaken, na reparatie, ter beschikking van de wederpartij staan. VRF is gerechtigd om voor of bij het sluiten van de overeenkomst (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de geschatte kosten van de reparatie te verlangen.

10.5. Gerepareerde zaken staan ter beschikking van de wederpartij in het magazijn of in het bedrijf van VRF, alwaar de wederpartij zich bij afhalen van de zaken dient te vergewissen van een goed, d.w.z. binnen de grenzen van het (nog) mogelijke, uitgevoerde reparatie. Klachten met betrekking tot de verrichte reparatie worden slechts in behandeling genomen, indien deze uiterlijk 24 uur na de terbeschikkingstelling van de gerepareerde apparatuur schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij VRF zijn ingediend. Bij gebreke daarvan vervalt ieder recht jegens VRF op herstel van de verrichte reparatie dan wel op schadevergoeding.

10.6. Indien, nadat een reparatie uitgevoerd is, de wederpartij de gerepareerde zaak niet binnen 30 dagen ophaalt en betaalt, staat het VRF vrij om de zaak te gelde te maken en de opbrengst, onder aftrek van de reparatiekosten, aan de wederpartij over te maken, voor zover het rekeningnummer van de wederpartij bekend is.

10.7. VRF kan de termijn waarbinnen een reparatie uitgevoerd zal worden slechts bij benadering aangeven. De wederpartij heeft dan ook geen recht om, bij overschrijding van die termijn, voor zover niet buitenproportioneel, haar betalingsverplichting op te schorten of enige schadevergoeding van VRF te vorderen.

10.8. Onderhoudscontracten kunnen worden gesloten onder gedetailleerde omschrijving van de onderhoudswerkzaamheden. Voor zover niet anders overeengekomen, betreffen onderhoudscontracten repeterende werkzaamheden tegen een vaste prijs, in welk geval VRF aan de prijsafspraak gebonden is.

10.9. Vervangende materialen of zaken worden alleen dan aan de wederpartij ter beschikking gesteld indien zulks uitdrukkelijk bij de opdracht tot reparatie of onderhoud is overeengekomen.

10.10. De te repareren of de gerepareerde za(a)ak(en) bevinden zich bij VRF voor risico van de wederpartij. VRF is niet aansprakelijk voor verlies of schade van de betreffende za(a)k(en) die niet aan haar te wijten is. VRF is niet gehouden de door haar in reparatie genomen za(a)k(en) te verzekeren.

Artikel 11. Vervoer
11.1. Indien de wederpartij VRF, zonder nadere aanwijzing, verzoekt de zaken te verzenden, wordt de wijze van verzending en verpakking door VRF als goed huisvader/koopman bepaald, tenzij door de wederpartij een bepaalde wijze van verzending is aangegeven.

11.2. Het vervoer van zaken geschiedt altijd voor risico van de wederpartij, ook indien franco levering is overeengekomen, zelfs dan wanneer op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 12. Goederen
12.1. Alle door VRF geleverde goederen voor zover deze niet krachtens de overeenkomst door de wederpartij zijn gekocht dan wel eigendom van de wederpartij worden, blijven eigendom van VRF en/of van de door VRF gecontracteerde toeleveranciers c.q. facilitaire bedrijven. Schade aan of verlies van deze goederen veroorzaakt door de wederpartij dan wel door (rechts)personen waarvoor zij aansprakelijk is, waaronder haar genodigden en/of personeelsleden, moeten door de wederpartij aan VRF worden vergoed tegen vervangingswaarde onverminderd het recht van VRF op volledige schadevergoeding.

Artikel 13. Verzekering
13.1. De wederpartij garandeert VRF hierbij dat indien werkzaamheden op een door de wederpartij aangewezen locatie dienen te worden uitgevoerd, deze locatie adequaat en afdoende tegen brand verzekerd is en zal blijven.

13.2. De wederpartij garandeert VRF dat in het in lid 1 van dit artikel vermelde geval ten behoeve van de locatie een opstalverzekering is afgesloten.

13.3. VRF benadrukt hierbij dat de wederpartij in geval van het in lid 1 van dit artikel vermelde geval ervoor zorg dient te dragen dat de inventaris van de betreffende locatie adequaat verzekerd is. VRF zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade aan de inventaris van de betreffende locatie, behoudens voor zover deze schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van VRF.

Artikel 14. Rechten van intellectuele en industriële eigendom
14.1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door VRF te organiseren evenementen, van door VRF vervaardigde producten en/of concepten, waaronder begrepen doch niet beperkt, de rechten op een naam, een logo en publiciteitsmateriaal berusten bij VRF. Het is de wederpartij niet toegestaan deze openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen of anderszins te gebruiken.

Artikel 15. Toestemming/Vergunningen
15.1 De wederpartij dient met betrekking tot de muziek die ten gehore wordt gebracht te beschikken over de juiste toestemming c.q. vergunning tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van alle auteursrechthebbende. Afdrachten van auteursgelden en overige afdrachten zoals doch niet uitsluitend aan BUMA STEMRA en overige instanties komen te allen tijde voor rekening van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart VRF terzake voor alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom.

15.2 Voorts dient de wederpartij zelf zorg te dragen voor de benodigde gemeentelijke vergunningen, indien deze vergunningen van overheidswege noodzakelijk zijn.

15.3 De wederpartij is ten slotte gehouden zich te gedragen conform alle voorwaarden geformuleerd in de door de gemeentelijke instanties aan VRF verstrekte vergunningen. Zo dient bijvoorbeeld maximaal toegestane decibelwaarden vermeld in aan VRF verstrekte vergunningen door de wederpartij te worden gerespecteerd.

Artikel 16. Goede naam partijen
16.1. Partijen en hun medewerkers, huurders c.q. opdrachtgevers, zullen zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de wederpartij en/of een harer producten en/of diensten in diskrediet zouden kunnen worden gebracht of waarvan op enigerlei wijze afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de andere partij. Hierbij worden onder andere verstaan producties met een erotisch karakter en producties waarbij het gebruik van drugs aan de orde kan zijn. Bij de minste twijfel of gerede aanleiding daartoe dient vooraf overleg te worden gepleegd met de andere partij.

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1. Zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij mag de wederpartij haar rechten en/of verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde. Deze schriftelijke toestemming zal door de ene partij in beginsel worden gegeven aan de andere partij voor zover het een vennootschap betreft die voor 100% behoort tot het concern waartoe de andere partij behoort, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
18.1. VRF is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de wederpartij geleden schade, welke voort zou kunnen vloeien uit overeenkomsten tussen VRF en de wederpartij op grond waarvan VRF aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, voor zover in deze algemene voorwaarden bepaald. De directe schade zal nimmer meer kunnen bedragen dan het bedrag van de, door de verzekering van VRF in het voorkomende geval, gedane uitkering, indien en voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van VRF wordt gedekt. Indien de verzekering niet tot uitkering over gaat of de schade niet door de verzekering van VRF wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot 50% van de netto factuurwaarde van de betreffende werkzaamheden en/of producten. Alle indirecte schade, waaronder schade van derden, winstderving of andere vormen van gevolgschade, wordt nimmer vergoed. VRF is tevens niet gehouden tot vergoeding van vertragingsschade. Indien de betreffende overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 50 (vijftig) % van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door VRF aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting. Onder factureerbare bedragen wordt verstaan bedragen die krachtens de duurovereenkomst tot het moment van het einde van de duurovereenkomst of tot het moment dat de overeenkomst krachtens de daarvoor geldende bepalingen rechtsgeldig kan worden opgezegd, aan de wederpartij gefactureerd kunnen worden. De schadevergoeding bij duurovereenkomsten vanwege toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van VRF in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van VRF. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de wederpartij bedongen en door VRF verleende creditnota’s.

18.2. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, is VRF in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

18.3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen VRF en de wederpartij op grond waarvan VRF aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, is VRF in geval nakoming niet (meer) mogelijk is, slechts gehouden tot betaling van vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van VRF voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade als vermeld in lid 1 van dit artikel.

18.4. VRF is in geen geval aansprakelijk voor schade wegens overschrijding van (op)leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden die door toedoen van de wederpartij zijn ontstaan en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij.

18.5. In geval van een onrechtmatige daad van VRF, of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor VRF rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is VRF slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

18.6. Aansprakelijkheid van VRF voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de wederpartij na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij VRF heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de wederpartij jegens VRF vervalt 1 (één) jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.

18.8. De wederpartij garandeert VRF dat de wederpartij toestemming van de auteursrechthebbende(n) heeft om onderdelen waarop auteursrecht van derden rust op te nemen in haar product en door VRF te laten vastleggen op geluid- en/of beelden/ of informatiedragers.

18.9. De wederpartij vrijwaart VRF voor alle schade die VRF mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door VRF geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen: – aanspraken van derden, werknemers van VRF daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in zijn bedrijf; – aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door VRF geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de wederpartij, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld; – alle vorderingen van auteursrechthebbenden, voortvloeiende uit een handelen van VRF in het kader van een opdracht van en/of overeenkomst met de wederpartij.

Artikel 19. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de wederpartij
19.1. VRF bepaalt de wijze van verpakking, transport, beveiliging en bewaring van de door VRF ter beschikking gestelde technische apparatuur. De wederpartij is gehouden de instructies die VRF dienaangaande geeft uit te voeren. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan de door VRF ter beschikking gestelde technische apparatuur die is ontstaan als gevolg van een onjuiste uitvoering van instructies van VRF.

19.2. De wederpartij is verplicht aan VRF voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen voor ieder gebruik dat afwijkt van de normale omstandigheden waaronder de ter beschikking te stellen en/of te verhuren zaken/apparatuur benut worden en welk gebruik tot tenietgaan, verlies of beschadiging van zaken, overlast, persoonlijk letsel of overlijden leidt of leiden. Is geen toestemming gevraagd of verkregen, dan is VRF gerechtigd op elk haar goeddunkend tijdstip met onmiddellijke ingang de (verdere) verlening van de desbetreffende dienst op te schorten, totdat een voor VRF aanvaardbaar gebruik is gewaarborgd. Dit recht heeft VRF ook indien na verleende toestemming in de concrete situatie blijkt dat het gebruik alsnog als niet verantwoord moet worden aangemerkt.

19.3. VRF kan haar onder lid 2 van dit artikel genoemde toestemming afhankelijk stellen van de instemming van de wederpartij met het door VRF voor rekening van de wederpartij laten sluiten van een incidentele (aanvullende) verzekering op de door VRF gesloten verzekering tegen standaardrisico’s.

19.4. VRF is vrij om haar moverende redenen haar onder lid 2 van dit artikel bedoelde toestemming te weigeren. Een weigering geeft de wederpartij geen rechtop schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de overeengekomen vergoeding of enige andere maatregel.

19.5. Ook na verleende toestemming door VRF blijft uitsluitend de wederpartij voor het gebruik van de desbetreffende faciliteit(en) verantwoordelijk en draagt de wederpartij het risico te dier zake. De wederpartij is zowel jegens VRF als jegens derden aansprakelijk voor niet of niet volledig door verzekering gedekt(e) verlies, schade, overlast, letsel of overlijden ontstaan door of in verband met een gebruik als onder lid 2 van dit artikel bedoeld, en vrijwaart VRF te dier zake.

19.6. De in dit artikel bedoelde toestemmingen, weigeringen en beslissingen kunnen namens VRF worden gegeven respectievelijk genomen door de ter plekke aanwezige, al dan niet ter beschikking gestelde, bevoegde functionaris van VRF. Indien VRF toestemming weigert, zal zulks schriftelijk gemotiveerd geschieden.

19.7. Het is de wederpartij niet toegestaan door VRF ter beschikking gestelde en/of verhuurde technische apparatuur voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking gesteld c.q. verhuurd is, aan derden te verhuren, dan wel om niet in gebruik af te staan, te verpanden, dan wel deze anderszins te bezwaren of te vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is VRF gerechtigd de overeenkomst onverwijld tussentijds zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de beschikbaar gestelde c.q. verhuurde apparatuur terug te nemen. De wederpartij verleent VRF hiertoe nu voor alsdan de bevoegdheid haar gebouwen en terreinen te betreden. De wederpartij zal de apparatuur als een goed huisvader gebruiken en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin deze werd ontvangen aan VRF terug geven. Voor zover deze staat niet is beschreven is dit in goede staat.

19.8. Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking gestelde en/of verhuurde technische apparatuur, daaronder begrepen het leggen van beslag, is de wederpartij verplicht VRF onverwijld schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen. De wederpartij vrijwaart VRF voor alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 20 Ter beschikking gesteld personeel
20,1. Indien werkzaamheden buiten de onderneming van VRF zijn overeengekomen, dient de wederpartij er zorg voor te dragen dat het werk met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor het door VRF ter beschik gestelde personeel en voor door VRF aan te voeren materialen. Voorts is wederpartij gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zo nodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen en steigers ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat eventuele werkzaamheden van derden de voortgang van de door VRF uit te voeren werkzaamheden niet belemmeren of vertragen. De wederpartij is aansprakelijk voor elke vertraging in de door VRF te verrichten werkzaamheden voor zover deze worden vertraagd doordat door de wederpartij niet aan het bepaalde in artikel 7 en dit artikel wordt voldaan.

20.2. VRF is bevoegd voor de realisering van een levering derden (onderaannemers) in te schakelen.

20.3 De wederpartij is verplicht de voor de ter beschikking gestelde personeelsleden geldende CAO in acht te nemen.

20.4 De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor de maaltijden c,q, het verstrekken van dranken en voeding aan het door VRF ter beschikking gestelde personeel. Ten minste zal aan het ter beschikking gestelde personeel bij de navolgende werktijden het navolgende worden verstrekt: a. bij een werktijd op locatie van maximaal 4 uur: koffie/thee/fris; b. bij een werktijd op locatie van minimaal 4 uur tot maximaal 8 uur: koffie/thee/fris en een ontbijt en/of middagmaaltijd en/of avondmaaltijd en/of nachtmaaltijd, afhankelijk van de starttijd van het ter beschikking gestelde personeel, waarbij het ontbijt uiterlijk zal worden genuttigd om 08:00 uur, de middagmaaltijd uiterlijk zal worden genuttigd om 13:00 uur en de avondmaaltijd uiterlijk zal worden genuttigd om 18:00 uur, indien de werkzaamheden op dat moment nog niet zijn voltooid. Indien de werkzaamheden om 23:00 uur nog niet voltooid zijn, zal de nachtmaaltijd uiterlijk genuttigd worden om 23:30 uur; c. bij een werktijd op locatie van minimaal 10 uur zal eveneens worden gezorgd voor ten minste twee maaltijden op de hiervoor genoemde tijden. Indien het niet mogelijk blijkt voor het ter beschikking gestelde personeel om huiswaarts te keren, zal de wederpartij zorg dragen voor een door VRF goed te keuren hotel. De hotelkosten komen voor rekening van de wederpartij.

20.5 Maaltijden die worden verstrekt aan het ter beschikking gestelde personeel dienen voedzaam te zijn, hetgeen betekent dat geen magnetronmaaltijden of fast food zal worden verstrekt. Indien blijkt dat er geen of een slechte maaltijd wordt verstrekt zal er een dagvergoeding van € 20,- per ontbijt, een dagvergoeding van € 20,- per middagmaaltijd en een dagvergoeding van € 30,- per avondmaaltijd per ter beschikking gesteld personeelslid worden doorgefactureerd. De kosten voor het verlies van tijd doordat de ter beschikking gestelde personeelsleden zelf voor hun maaltijd moeten zorgen worden eveneens in rekening gebracht. Indien, door de afwezigheid van maaltijden de productie niet tijdig kan worden opgeleverd, kan de schade niet op VRF worden verhaald.

20.6. De wederpartij is niet gerechtigd de door VRF ter beschikking gestelde personeelsleden andere werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. De wederpartij is niet gerechtigd deze personeelsleden te werkte stellen op (een) andere dan overeengekomen tijd(en) en plaats(en).

20.7. De wederpartij is niet gerechtigd de aan haar ter beschikking gestelde personeelsleden aan derden ter beschikking te stellen.

20.8. De wederpartij is verplicht haar aansprakelijkheid ingevolge de artikelen 6:170 en 6:171 BW ten aanzien van ter beschikking gestelde personeelsleden te verzekeren en verzekerd te houden voer de periode dat personeel door VRF ter beschikking gesteld wordt.

Artikel 21. Overmacht
21.1. In geval van overmacht heeft VRF het recht zonder rechterlijke tussenkomst haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel, indien de overmachtsituatie meer dan een maand heeft geduurd, de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat VRF daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

21.2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van VRF kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: burgeroorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van VRF personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij VRF c.q. bij onze leveranciers, wanprestaties door onze leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.

21.3. Indien VRF bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is VRF gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

21.4. VRF heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 22. Garantie
22.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert VRF de door VRF geleverde nieuwe zaken tegen materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na aflevering aan de wederpartij, mits de wederpartij ingevolge artikel 9 tijdig bij VRF heeft gereclameerd, een en ander met inachtneming van artikel 9.

22.2. VRF garandeert dat alle door VRF geleverde nieuwe zaken, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, en dat de montage- en installatie werkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften.

22.3. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door VRF bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

22.4. Al de garantieverplichtingen van VRF vervallen indien de door haar geleverde zaken door de wederpartij niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften door de wederpartij niet in acht zijn genomen, de wederpartij onvakkundige reparaties door derden heeft laten verrichten, door de wederpartij veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.

22.5. Indien blijkt dat de wederpartij ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor haar rekening, een en ander onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

22.6. Voormelde garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing indien de door VRF te verrichten herstelwerkzaamheden dan wel overige werkzaamheden in het kader daarvan binnen Nederland worden verricht. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.

22.7. In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, gelden voor occasions de navolgende bepalingen: a. Occasions zijn zaken die als demonstratie- of showroommodel hebben gediend dan wel (anderszins) zijn gebruikt. b. Ten aanzien van occasions wordt uitsluitend een redelijke werking gegarandeerd op het moment van aflevering en wordt voor het overige geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 23. Eigendomsvoorbehoud
23.1. VRF blijft eigenaar van alle aan de wederpartij geleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien VRF in het kader van de met de wederpartij gesloten overeenkomst ten behoeve van de wederpartij naast het leveren van zaken tevens door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden en/of diensten verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de wederpartij ook vorderingen betrekking hebbende op deze werkzaamheden en/of diensten van VRF geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die VRF tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens VRF.

23.2. Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.

23.3. Op door VRF geleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich in handen van de wederpartij bevinden, verplicht de wederpartij zich op eerste daartoe strekkend verzoek van VRF zijn/haar medewerking te verlenen aan het (doen) vestigen van een pandrecht als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW vermelde, die VRF uit welken hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben.

23.4. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VRF te bewaren.

23.5. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan VRF op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra VRF dit verzoekt, door de wederpartij aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van VRF op de wederpartij.

23.6. Indien de wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens VRF tekortschiet of VRF goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is VRF gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken onder zich te nemen, waaraan de wederpartij op eerste verzoek van VRF de benodigde medewerking zal verlenen.

23.7. Na terugneming ingevolge het voorgaande artikellid zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die VRF door en voor terugneming redelijkerwijs heeft gemaakt.

Artikel 24. Betaling
24.1. Na aanvaarding van de offerte door de wederpartij als bedoeld in artikel 2.2., ontvangt de wederpartij uiterlijk vier weken voor de datum van aanvang van de te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten en/of goederen een nota van VRF voor 75% van de overeengekomen prijs daarvan. Uiterlijk twee weken voor genoemde aanvangsdatum ontvangt de wederpartij een tweede nota van VRF voor de resterende 25 % van de overeengekomen prijs. VRF hanteert voor haar facturen een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

24.2. De door VRF aan de wederpartij gezonden facturen als vermeld in lid 1 van dit artikel dienen uiterlijk voor aanvang van de te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten en/of goederen op de bankrekening van VRF te zijn ontvangen.

24.3. Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met geleverde zaken aan de wederpartij worden overhandigd, terstond aan VRF kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum schriftelijk bij VRF te worden ingediend. Na het verstrijken van genoemde termijn, wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames ten aanzien daarvan niet meer in behandeling genomen en dient de factuur volledig door de wederpartij te worden voldaan, zonder enige verrekening.

24.4. De wederpartij is met betrekking tot de in de overeenkomst genoemde betalingsverplichtingen niet gerechtigd zich tegenover VRF op verrekening te beroepen.

24.5. Na het verstrijken van de in lid 2 van dit artikel genoemde betalingstermijn, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is zij vanaf die datum 1,5 procent rente per maand verschuldigd. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten die in rekening zal worden gebracht bedraagt: – 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,= van de vordering met een minimum van € 40,= – 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,= van de vordering; – 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,= van de vordering; – 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering; – 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775,=.

24.6. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente, alsmede van de door haar verschuldigde buitengerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur, ook als de wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

24.7. In gevallen dat de wederpartij: – in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; – komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; – overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; – enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, daaronder begrepen het niet (tijdig) voldoen van een factuurbedrag of een gedeelte daarvan; heeft VRF het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van VRF op schadevergoeding.

24.8 Indien de wederpartij zowel debiteur alsook crediteur is van VRF of één van haar groepsmaatschappijen), is VRF dan wel één van haar groepsmaatschappijen gerechtigd tot verrekening van haar schuld.

Artikel 25. Dienstverlening en adviezen
25.1. Adviezen worden door VRF naar beste kennis van zaken gegeven. VRF aanvaardt echter, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van deze voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen ondermeer betreffende, doch niet beperkt tot, adviezen omtrent de door de wederpartij in te schakelen derden en/of aan te schaffen materialen/zaken.

25.2. VRF’s advies kan de wederpartij nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden.

Artikel 26. Geheimhouding
26.1. Partijen zijn verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, aangaande iedere vorm van informatie die ieder der partijen voortvloeiende uit de uitvoering van deze overeenkomst heeft verkregen of zal verkrijgen, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt, strikte geheimhouding te betrachten.

26.2. Aanbiedingen, alsmede door VRF (of in de opdracht van VRF) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, computerprogramma’s en berekeningen zijn eigendom van VRF en mogen dan ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VRF niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt. De in de eerste zin van dit artikel bedoelde informatie zullen partijen slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze aan hen ter beschikking is gesteld. Genoemde geheimhoudingsverplichting dient ook in acht genomen te worden jegens personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.

26.3. Onder informatie in de zin van deze voorwaarden dient in elk geval te worden verstaan: a. alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is; b. alle product-, marketing-, klant- en/of overige bedrijfsgegevens; c. alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens), specificaties, objectcodes, sourcecodes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door VRF, dan wel door VRF in te schakelen derden, ontwikkelde of te ontwikkelen software; d. iedere kopie in welke vorm dan ook van voorgaande vormen van informatie.

Artikel 27. Deelbaarheid
27.1. Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt of blijken te zijn, zullen de overeenkomst en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

27.2. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.

Artikel 28. Toepasselijk recht en geschillen
28.1. Op alle aanbiedingen van VRF en op alle tussen VRF en de wederpartij gesloten overeenkomsten en alle eventuele aanvullingen daarop, als ook op alle eventuele daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

28.2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zullen geschillen die niet in der minne kunnen worden beslecht, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet dwingend een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 29. Diversen
29.1. Ieder gedeeltelijke wijziging of terzijdestelling van enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel van deze algemene voorwaarden is slechts bindend indien deze tussen partijen schriftelijk is overeengekomen en geaccordeerd. De inhoud van deze overeenkomst en deze daarbij behorende algemene voorwaarden is strikt vertrouwelijk en mag zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij niet aan derden bekend worden gemaakt.

29.2. Algemene of standaardvoorwaarden van een der partijen komen door ondertekening van deze overeenkomst tussen partijen te vervallen.

29.3. De tussen partijen gesloten overeenkomst alsmede deze algemene voorwaarden bevatten de gehele overeenkomst welke tussen partijen is gesloten omtrent het onderwerp daarvan en treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge tussen partijen gesloten overeenkomsten.

29.4. De bijlage(n) bij deze overeenkomst maakt c.q. maken integraal deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst. In het geval een bepaling uit een bijlage strijdig is met een bepaling uit de overeenkomst zal de bepaling uit de overeenkomst prevaleren.

29.5. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.